KREDİLER

 / KREDİLER

KULLANDIRILAN KREDİLER: 
a) İhtiyaç Kredisi: Her üye, ihtiyaç kredisinden yararlanabilmektedir. Bu krediden yararlanabilmek için “Üye Borç Sözleşmesi”ni eksiksiz doldurup, çalışan üyelerin işyerine tasdik ettirdikten sonra, emekli üyelerin ise SGK’dan alacakları onaylı maaş bordrosu ile birlikte vakfa göndermeleri gerekmektedir.

b) Konut Kredisi: Üyenin kendisi veya eşinin üzerine kayıtlı tapu senedinin, konutun TOKİ tarafından yapılan konutların satın alınması durumunda eşinin veya kendi adına alınmış faturanın veya üçüncü kişilerle yapılan devir sözleşmesinin, yine eşi veya kendi adına konut yapmak üzere alınmış inşaat ruhsatının aslı veya onaylı sureti ile, tapu tarihinden itibaren üç ay içinde müracaat etmesi gerekir. Başvuru sırasında tapu senedi, fatura, kat irtifakı hakkı veya inşaat ruhsatının aslı veya onaylı suretinin ibrazı gereklidir.

c) Araç Kredisi: Aracını yeni alan üyenin aracı kendisi veya eşinin adına aldığına dair faturanın aslı veya tasdikli suretinin, ikinci el araç kredisinde ise noter satış sözleşmesi veya ruhsatın aslı veya onaylı sureti ile birlikte müracaat edilir. Aracın alımının gerçekleştirildiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde müracaat edilmesi zorunludur. Araç kredilerinden, eş veya çocuğu “193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. maddesine göre üçüncü derece engelliler için uygulanan “engelli indirimi”nden faydalanacak durumda olan üyelerde eş veya çocukları üzerine araç almaları halinde faydalanabilirler.

Krediler araç değerini geçmeyecek şekilde verilir.

d) Evlenme Kredisi: Evlenme cüzdanının aslı veya tasdikli sureti veya evlilik durumunu gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneği ile müracaat edilir. Nikah için gün alanlar, nikah günü alındığına dair ilgili nikah dairesinden verilen onaylı belge ile müracaat etmeleri halinde de evlenme kredisinden faydalanabilirler.

Kredi talebinin, resmi nikah tarihinden itibaren üç ay içinde yapılmış olması gerekir. Evlenme kredisinden üye kendisi veya çocukları için faydalanabilir.

e) Engelli Kredisi: Engelli kredisi için müracaat eden üyelerimizden belge olarak; eş ve çocuğundan dolayı kendisine vergi muafiyeti uygulandığına dair defterdarlıktan veya işyerinden alacağı belge, kendisinin, eş veya çocuğunun vergi muafiyetini gerektirecek düzeyde engelli olduğunu gösterir tam teşekkülü devlet hastanesinden alınmış rapor veya işyerinde engelli statüsü ile çalıştığına dair belgenin işyeri onaylı sureti istenir.

f) Doğum Kredisi: Kendisi veya çalışan eşi doğum nedeni ile ücretsiz izne ayrılan üyeler yararlanabilirler. Başvuruya ücretsiz izin belgesinin tasdikli bir suretinin eklenmesi gereklidir. Başvuru yapan üyeye ücretsiz izin süresini geçmemek üzere, talebi kadar sürece her ay belirlenen miktarda kredi ödemesi yapılır. Ödenen kredi ilgilinin işe yeniden başlamasından sonra faizi ile birlikte ödeme süresi kadar bir vadede taksitle tahsil edilir.

g) Eğitim Kredisi: Çocuklarının eğitimine katkıda bulunması amacı ile bilgisayar satın alan üyelerimize düşük masraflı eğitim kredisi kullandırılır. Müracaatta bilgisayar faturası istenir. Kredi, fatura tarihinden itibaren üç ay içinde müracaat edilmesi halinde kullandırılır ve üst limit bilgisayar fatura tutarının 250 TL. ve katlarına tamamlanması ile belirlenir.

h) 
Bedelli Askerlik Kredisi: Bedelli askerlik müracaatı yapmış ve müracaatı kabul olmuş üyeler askerlik şubesinden veya kurumundan alacakları belgeye istinaden üç ay içinde müracaatları halinde Vakfın o tarihte belirlediği en üst kredi limiti kadar kredi verilir.

 
KREDİ DÖNÜŞLERİ :

Kredi geri ödeme taksitleri; çalışan üyelerimizin ve talep eden emekli üyelerimizin maaş hesaplarından bankaca kesilmesi suretiyle tahsil edilir. Bankaca kesilen miktarlar bankadan alınan hesap ekstrelerinde takip edilebilir. Maaşını banka aracılığıyla almayan üyelerimiz ve emekli üyelerimiz ise aidat ve ikraz ödemelerini Vakıfbank’ın herhangi bir şubesinden yine aynı bankanın Ankara Emek Şubesi 00158007264446460  nolu hesabına ücretsiz olarak havale ettirebilir yada kendilerine en yakın PTT şubesinden PTT YURT İÇİ HAVALE EMRİ formunu kullanarak Vakfımızın PTT YENİŞEHİR ŞUBESİNDEKİ 1001931 nolu posta çeki hesabına yatırabilirler. Form üzerinde posta/off-line kısmı işaretlendiğinde ücretsiz olarak ödemelerini gerçekleştirebilir veya düşük bir bedel karşılığında on line olarak gönderebilirler. Ödeme yaparken isim ile birlikte işyeri sicil numarası ve kullanılan kredi türü belirtilmelidir.

KREDİ İÇİN BAŞVURU:

Kredi talep edenler, örneği Vakıfça hazırlanan "Üye Borç Sözleşmesi"ni doldurup imza ederek, maaşında herhangi bir haciz işlemi olmadığını işyeri yetkili amirine tasdik ettirdikten sonra talep gerekçelerine esas olan belgelerle birlikte vakfa iletirler. Vakıf, gerekli gördüğü hallerde kredi kullanacak üyeden en son aldıkları maaşının bordrosunu talep edebilir. Emekli üyeler ise, SGK’dan alacakları ve maaşlarının hacizli olmadığını gösterir onaylı en son aldıkları maaşın bordrosu ile müracaat ederler. Kredi talep eden üyenin Vakıf tarafından yapılan KKB sorgulamasına onay vermesi gerekir.
Kredi kullanımında istenen evrakların (evlilik cüzdanı, tapu, araç satış sözleşmesi, engelli belgesi, fatura veya ruhsat gibi) asılları ile vakfa bizzat müracaat edildiğinde, vakıf görevlilerince “aslı görülmüştür” kaşesinin vurulması halinde suret ve fotokopileri de kabul edilir. Ayrıca yönetim ve denetim kurulu üyelerine asılları ibraz edilerek “aslı görülmüştür” ibaresi ile birlikte imza ettirilmesi veya belgenin alındığı kurum veya işyeri amirince onaylanması halinde suret ve fotokopileri de kabul edilir. Aksi halde noter onayı gerekmektedir.

VERİLECEK KREDİ MİKTARI, ÖDEME SÜRESİ:
 
Verilecek kredi miktarı, ödeme süresi ve faiz oranı vakfın mali durumu, hesapları ve yıllık enflasyon rakamları dikkate alınarak yönetim kurulunca tespit edilir.
Her üye vakfın kullandıracağı kredilerden faydalanabilir. Ancak daha önce kullandığı kredi ödemelerinden dolayı gecikme olması ve KKB (Kredi Kayıt Bürosu) puanının düşük olması durumunda yönetim kurulu bu üyenin kredi talebini askıya alabilir.

Yeni üye olanlara üyelik müracaatlarının yönetim kurulunca kabul edilmesinin ardından takip eden ay kredi verilir.  

Üyeler, bir önceki kredinin taksit vadelerinin altıda birini ödemeleri halinde yeni kredi kullanabilirler. Kullanılan kredi miktarı en yüksek kredi tutarını geçmemek üzere iki kredi türü aynı anda kullanılabilir.

Krediler üç ay ve katları şekilde 36 ay vadeyi geçmemek üzere, 250,00 TL ve katları şeklinde kullandırılır.

Vakfımızdan kredi kullanan üyelerin taksitlerini vadesinde ödememeleri halinde kalan taksitleri de muaccel hale gelir ve üye aleyhinde icra takibi başlatılır. İcra takibinde, vadesi dolmuş taksitlerin anapara tutarı, vade tarihinden itibaren işletilecek faizi ve muaccel hale gelmiş taksitlerin anapara tutarı üzerinden takip tarihi itibariyle işletilecek faizi talep edilir. İcra takibinde Merkez Bankası tarafından açıklanan reeskont faiz oranları uygulanır.

Kredi kullanan üyeye vakıf tarafından ödenmeyen borçları teminat altına almak amacı ile sigorta yapılabilir. Üyenin ödemelerini aksatması ve icra yolu ile takibe geçilmesi halinde sigorta tazminat ödemesini vakfa yapar. Bu durumda alacaklı olarak sigortacı takip işlemlerini kredi kullanan üye hakkında devam ettirir.
 

KREDİLERDEN KESİLECEK MASRAF KARŞILIĞI:

Üyelere verilecek krediden; yönetim ve operasyonel giderler gibi yapılacak masrafların karşılığı olarak verilen kredi tutarı üzerinden a = e x ( 1 + t )n x t / ( 1 + t )n -1 formülü kullanılarak hesaplanılacak oranda aylık kesinti yapılır. Bu formülde “a” sabit taksit katsayısını, “e” ana parayı, “n” vadeyi, “t” faiz oranını ifade etmektedir. Buradaki vadeyi ve faiz oranını belirlemeye yönetim kurulu yetkilidir.
Kredi geri ödemelerinde geç kalan aylık ödemelerde geç ödenen taksit için o dönem uygulanan faiz oranından aylık gecikme faizi uygulanır.

KEFİLLİK:
Vakıf tarafından yapılan kredi risk puanı değerlendirmesinde riskli ve çok riskli olan veya Vakıftan daha önce kullanmış olduğu kredi taksitlerinde gecikme yaşanmış üyelerden de kefil talep edilebilir. Risk olarak orta grupta yer alan üyelerin değerlendirmesi KKB raporu ve borç durumu dikkate alınarak Vakıfça yapılır. Kefiller kamu çalışanı (işçi, memur, sözleşmeli fark etmez) olmalıdır. Kefillerin imzası Vakıf personeli, yönetim kurulu üyesi, denetim kurulu üyesi, Vakıf delegesi, iş yeri amiri veya Vakıf tarafından belirlenen kişilerin huzurunda alınır. Evli olan kefillerin eşlerinden de bu belirtilen kişilerin huzurunda imza alınır. Kefiller de borçlular gibi maaşında haciz olmadığına dair bordro veya onaylı belgeyi “Üye Borç Sözleşmesi” ekinde vermek zorundadırlar. Maaşları hacizli olanların kefillikleri kabul edilmez. Kefillerin de borçlular gibi Vakıf tarafından yapılan KKB sorgulamasına onay vermesi gerekir. Kefillerin KKB puanlarının orta, iyi ve çok iyi durumda olması gerekir.

Üyenin kredi borçlusu olması, kefil olmasını engellemez.

Vakıf çalışanları Vakıf üyesi olan Vakıf çalışanlarına ve birinci derecede yakınlarına kefil olabilirler. Kurumları değişmiş ancak Vakıf Senedimizin 5. maddesi uyarınca yükümlülüklerini devam ettiren üyelerimizden de kredi kullanırken kefil istenir. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri kefil olamazlar.